Produkty pre automatizáciu

DataLab DL-AD2 - modul analógových vstupov/výstupov a digitálnych vstupov/výstupov

DL-AD2
Integrátor: 136,00 € bez DPH
Koncová: 150,00 € bez DPH

Availability: Na sklade

Integrátor: 136,00 € bez DPH
Koncová: 150,00 € bez DPH
  • 4 analógové galvanicky oddelené 16 bitové vstupy
  • 2 analógové galvanicky oddelené 8 bitové výstupy
  • 2 digitálne galvanicky oddelené vstupy/výstupy

Detaily

Modul AD2 obsahuje 4 analógové vstupné kanály, 2 analógové výstupné kanály, 2 digitálne vstupné a 2 výstupné kanály.

Analógová vstupná časť modulu AD2 je identická s modulom AD1. Meracie rozsahy sú zhodné s modulom AD1. Prednastavená hodnota rozsahu je +/- 10 V. S každým vstupným kanálom tohto modulu je spojená prepojka (jumper) na doske plošných spojov. Prepojka zaradením presného snímacieho odporu 100 Ω mení napäťový vstup na prúdový. Meracie rozsahy možno definovať pre každý kanál nezávisle a možno ich meniť programovo za behu programu. Voľba či ide o prúdový alebo napäťový vstup je ale daná prepojkou na doske a nemožno ju meniť za behu aplikácie. Modul AD2 umožňuje nielen nastavovať rozsahy jednotlivých vstupov, ale aj vypínať ich merania. Vyradenie merania daného vstupu ovplyvňuje rýchlosť, s akou modul poskytuje merané dáta. Modul je schopný poskytnúť nové dáta s frekvenciou 50 Hz (50 vzoriek za sekundu) na jeden kanál. Ak je povolené meranie všetkých 4 kanálov, sú hodnoty kanálov merané s frekvenciou 12,5 Hz. Pri použití jediného vstupného kanála odpadá nutnosť ustaľovania číslicového filtra a dáta sú menené 200x za sekundu. Je ale dôležité upozorniť, že na tejto frekvencii nie je prevodník schopný reagovať na skok privedený na vstup. Ak sa na vstupe objaví skoková zmena cez celý rozsah (napr. namiesto -10 V je privedené +10 V), spotrebuje prevodník 4 meracie cykly než sa zmena plne prejaví na jeho výstupe. Frekvencia merania je teda opäť 50 Hz.

Analógové výstupy používajú 8 bitový D/A prevodník. Oba výstupy sú pomocou prepojok na doske nastaviteľné ako prúdové alebo napäťové. Napäťový rozsah je 0 až +10 V, prúdový rozsah je 0 až 20 mA. Hraničný vzorkovací kmitočet 200 Hz je limitovaný rýchlosťou komunikácie medzi jednotkou DataLab IO a nadradeným počítačom.

Pri digitálnych vstupoch/výstupoch je možné prepojkami na doske plošných spojov modulu určiť, či budú na konektor modulu pripojené vstupné či výstupné kanály a v prípade vstupných kanálov tiež umožňujú zvoliť vstupný odpor a tým aj rozsahy vstupných napätí vyhodnocovaných ako logická nula a jedna. Smer i rozsahy každého kanála je možné voliť nezávisle. Digitálne vstupy môžu byť čítané v dvoch módoch - jednosmernom (DC) a striedavom (AC). Čítanie kanála v DC móde vráti okamžitú logickú hodnotu vstupu podľa napätia prítomného na vstupných svorkách. Vyhodnotenie logické hodnoty u vstupov v striedavom móde (AC) sa vykonáva rovnako ako je tomu u module samostatných logických vstupov.