Nová verzia systému Control Web

Krátke predstavenie noviniek systému Control Web 7

 Control Web nám vždy nielen zjednodušoval prácu pri vývoji automatizačných aplikácii, ale súčasne nám sprístupňoval informačné a automatizačné technológie v rýchlo sa meniacom a vyvíjajúcom sa svete. Dokáže priamo riadiť stroje a technológie aj komunikovať s PLC a vstupno/výstupnými jednotkami, vizualizovať, spolupracovať s SQL databázami, vystupovať v roli webového servera aj klienta, distribuuje dáta aj algoritmy a kód v prostredí TCP/IP siete, rozumie obrazu z kamier a dokáže toho oveľa viac.

Nová 7. verzia systému Control Web si dáva za úlohu dva hlavné ciele – zdokonaliť integrované vývojové prostredie, editačné nástroje a tiež získať náskok pred očakávaným vývojom a technológiami v oblasti informačnej techniky. Prichádzajú napr. tablety a obrazovky s veľmi vysokým rozlíšením, je tu nový protokol IPV6, atď. Control Web 7 je celkom nový, ale jedinečná koncepcia zostavovania aplikácii z nezávislých komponentov, ktorá je najsilnejšou myšlienkou týchto systémov, zostáva zachovaná a s ňou aj kompatibilita aplikácii a ovládačov zo starších verzií.

V tomto článku určite nespomenieme všetky nové vlastnosti systému Control Web 7, ale pokúsime predstaviť veľmi stručne niekoľko hlavných.

Nové grafické užívateľské rozhranie  integrovaného vývojového prostredia.

Ak porovnáte grafické užívateľské rozhranie systému Control Web 7 s predchádzajúcimi verziami zistíte, že neostal kameň na kameni. Nikdy v histórii systémov Control Web a Control Panel nedošlo k takejto radikálnej zmene. Nové rozhranie nebolo navrhované preto aby bolo iné, ale aby bolo lepšie, efektívnejšie, flexibilnejšie a komfortnejšie.

 obr.1 vývojové prostredie

Obrázok 1 : Ukážka rozhrania systému Control Web

Možno veľa z Vás obrázok prekvapí. Control Web používa pásy s nástrojmi (ribbons)? Táto technológia s ktorou prišla spoločnosť Microsoft najprv vo svojom kancelárskom balíku má veľa zástancov aj odporcov. Ak sa táto technológia navrhne nevhodne, dokáže urobiť program takmer nepoužiteľným a môže ukrojiť z obrazovky veľkú plochu. Aj keď rozhranie systému Control Web 7 sa dá označiť ako rozhranie s pásmi nástrojov, tak v žiadnom prípade nebolo navrhnuté preto, aby sa Control Web prispôsobil módnemu trendu. Pri návrhu rozhrania v Control Web 7 vývojári vytvorili najskôr zoznam položiek, ktoré nám nevyhovujú, zdržujú, nepomáhajú a potom navrhli rozhranie systému Control Web tak,  aby vylúčili tieto neduhy. Neodškriepiteľnou výhodou tohto rozhrania je prehľadná ponuka ovládacích prvkov a obmedzenie počtu otváraných dialógových okien. Rozhranie systému Control Web prináša navyše

 • Zobrazenie viacerých pásov s nástrojmi súčasne vo viacerých skupinách
 • Užívateľ rozhoduje ktoré pásy s nástrojmi a v akom poradí budú zobrazené
 • Pozícia pásov s nástrojmi je voliteľná nie je fixovaná na hornú časť a dokonca sa dá umiestniť do samostatného okna
 • Unifikácia ovládania a integrácia so všetkými nástrojmi systému Control Web vrátane nástrojov ako je inšpektor prístroja alebo paleta prístrojov

Zmeny nie sú len v grafickom rozhraní. Rozhranie systému Control Web 7 prináša aj

 • Nový textový editor so štruktúrovaným blokovým textom a kontextovým menu
 • Ikony s premenlivou veľkosťou
 • Paleta prístrojov s novými funkciami a možnosťami zostavenia vlastnej užívateľskej palety
 • Kategorizované prehľady OCL procedúr
 • Rotácia skupín vybraných prístrojov okolo spoločného ťažiska v 3D priestore
 • Podpora osí a vodiacich čiar pre presné spájanie virtuálnych prístrojov
 • Podpora presného spájania prístrojov v 3D priestore

 Rotácia skupiny objektov

Obrázok 2 Rotácia skupiny prístrojov okolo ťažiska

 presné mapovanie

Obrázok 3 Presné mapovanie prístrojov v 3D scéne

Asi Vás nové rozhranie systému Control Web 7 pri prvom použití prekvapí a budete sa k nemu stavať opatrne. Užívatelia, ktorí mali a majú možnosť pracovať v tomto rozhraní už dlhšiu dobu a vrátia sa do starších systémov Control Web hovoria, že sa nechcú vracať späť a chýba im funkčnosť rozhrania systému Control Web 7.

Nová architektúra grafiky

Všetky grafické funkcie sú sústredené v objektoch vykresľovačov.  Počas vykresľovania je určená väzba na konkrétny aktívny vykresľovač čoho dôsledkom je, že vykresľovanie je nezávisle na grafickom API operačného systému. Pre Control Web sú vykresľovače externé komponenty v samostatných dll, ktoré sú detegované pri štarte systému. Control Web používa štandardy GDI, GDI+, Direct2D, OpenGL. Zmena štandardov vykresľovania v novom systéme prináša veľa výhod, ktoré sú implementované aj v novom systéme Control Web napr.

 • Neobmedzená zmena veľkosti panelov. Vykresľovače pracujúce v súradnicovom systéme s plávajúcou rádovou čiarkou umožňujú každý panel aplikácie ľubovoľne zväčšiť alebo zmenšiť. Pri týchto zmenách môže byť zachovaný pomer strán. Pri vektorových kresbách nie je ovplyvnená kvalita obrazu. Pri bitmapových obrázkoch systém pracuje s niekoľkými veľkosťami ikony  a systém dynamicky zvolí najvhodnejšiu veľkosť podľa miery zväčšenia/zmenšenia, ktorú potom prispôsobí požadovanej mierke.

 

Obrázok 4 Zoomovanie

 • Zdokonalený vzhľad virtuálnych prístrojov s využitím antialiasingu, transparencie, farebných prechodov a bitmap v škále rozlíšenia

 

Obrázok 5 Prepojenie 2D a 3D prostredia, transparencia, antialiasing

 • Prepojenie 2D a 3D prostredia pre virtuálne prístroje. V novej verzii je možné umiestňovať 3D prístroje v rámci panelov s OpenGL a umiestňovať 2D prístroje do 3D scény
 • Podpora vektorovej grafiky vo formáte SVG v tesselovanej aj plne GPU akcelerovanej verzii

 

Zjednotený model časovania aplikácie

Predchádzajúce verzie systému Control Web umožňovali voľbu medzi dvoma spôsobmi behu aplikácie, existovali:

 1. Aplikácie reálneho času
 2. Aplikácie riadené zmenou dát

V dátovo riadených aplikáciách systém rozhodoval o tom, ktoré prístroje budú aktivované. Takéto aplikácie môžu byť na tvorbu jednoduchšie, ale je to vykúpene nemožnosťou presne riadiť komunikáciu, časovanie. Neexistuje väzba na reálny čas a ani plná kontrola behu aplikácie. Zložitejšie aplikácie boli prakticky vždy vytvorené ako aplikácie reálneho času. Z času na čas však narazili autori týchto aplikácii na situáciu, ktorú by bolo možné elegantne vyriešiť aktiváciou prístroja zmenou dát aj v aplikácii reálneho času.

Preto v novej verzii Control Web sú tieto dva režimy zlúčené a do aplikácii v reálnom čase bola doplnená možnosť aktivovať prístroj zmenou dát. Vďaka tomu je možné využívať výhody obidvoch týchto systémov.

Podpora internetového protokolu IPv6.

Nový sieťový protokol prináša hlavne dramatické rozšírenie adresného priestoru. V Control Web 7 môžu dátové sekcie, prístroj httpd, ... komunikovať voliteľne protokolom IPv4 alebo IPv6.

Dátové sekcie

Oproti predchádzajúcim verziám prináša nový systém viacero vylepšení a dovoľuje

 • Definíciu viacerých databáz na jednom mieste
 • Definíciu globálnych farebných konštánt
 • Definíciu materiálov
 • Dovážať konštanty z externého súboru pri štarte aplikácie

Nové prístroje

Nový systém je obohatený o množstvo nových prístrojov a to viditeľných aj neviditeľných napr.

 • 3D animované prepínače
 • Hyperlink
 • Paragrafový text
 • Systémový prehliadač, ktorý Vám dovolí z aplikácie prezerať a vyberať adresáre, súbory, tlačiarne, ... a pritom nezastaví beh aplikácie, nakoľko beží v samostatnom vlákne
 • Graf  a databázový prehliadač nad poľom dát alebo SQL otázkou s rozšírenými možnosťami zobrazenia napr. koláčových grafov, histogramov a pod.
 • Užívateľské reporty konfigurovateľné za behu aplikácie, ktoré môžu obsahovať živé dáta z aplikácie aj SQL otázok. Tieto dáta môžu byť zobrazené vo forme grafov aj tabuliek.

 

 • „Data_recorder“ je prístroj, ktorý rieši problém najčastejšie sa vyskytujúci v telemetrických systémoch, kde prichádzajú komunikované dáta s časovou značkou, alebo sú dáta ukladané v datalogeroch a potom sú vysielané v dávkach. Tento prístroj dokáže pracovať s touto časovou značkou a dáta ukladať do súborov ( csv, txt, dbf, xml) ale aj do SQL databáz.
 • Určite veľa z Vás sa stretlo s potrebou udržiavať a pracovať s poľami štruktúr s premenlivou dĺžkou. V predchádzajúcich systémoch Control Web to bolo samozrejme možné, ale obsluha týchto štruktúr si vyžadovala nepriamy prístup. V novom systéme sú dva nové prístroje a to :
  •  vyvažovaný strom (avl_tree)
  •  Zoznam (list)

vyvažovaný strom pracuje na základe kľúča, ktorý strom vyvažuje a list je obojsmerný zoznam Oba prístroje dovoľujú dynamicky meniť a definovať a meniť štruktúry dát za behu aplikácie, pridávať a mazať záznamy. Kým v avl_tree pristupujete k dátam vždy na základe kľúča tak v list môžete vyhľadávať položky a pracovať s nimi aj na základe hodnoty ľubovoľného poľa v zázname čo je samozrejme zaplatené rozdielnou rýchlosťou prístupu k dátam v týchto prístrojoch.

Multijazykové aplikácie

 

Už v systéme Control Panel existovala ukážková aplikácia ako riešiť viacjazyčné aplikácie. Nikdy to ale nebolo také jednoduché ako je to v novom systéme Control Web 7. Od tejto verzie je podpora viacjazyčných aplikácii priamo v systéme. Aplikácia môže byť priamo vytvorená v niekoľkých jazykových verziách. Jednotlivé jazykové verzie viete prepínať počas behu aplikácie, ale ja počas jej vývoja. Texty sa dajú definovať priamo pri prístroji, ale aj globálne. Pre uľahčenie práce s textami ich  môžete zo systému exportovať a po úprave importovať. Dokonca môžete zobrazovať rôzne prístroje v rôznych jazykov a zobrazovať aplikáciu v jednom jazyku ale napr. report generovať v inom jazyku.

Zdokonalené ladiace nástroje

Okno ladiacich nástrojov má novú podobu, ktorá rešpektuje štruktúru dát. Je rozšírené o novú funkčnosť napr. existuje možnosť zamerania sledovaného virtuálneho prístroja v aplikácii. Ladiace nástroje poskytujú viac informácii napr. je možné sledovať stav komunikácie s databázami, pozerať dáta vzdialených modulov atď. Je pridaná aj možnosť spätného vyhľadania virtuálneho prístroja na základe dát v sledovacom okne.

Záver

Priestor vyčlenený na tento článok nedovoľuje spomenúť všetky zmeny, novinky a vylepšenia systému Control Web 7 oproti verzii 6.1. Existuje množstvo ďalších nových virtuálnych prístrojov napr. prístroj na editáciu SQL otázok a aj nové vlastností ako je možnosť ukladania obrázkov do databáz a pracovať s binárnymi dátami uloženými v databázach. Existuje aj množstvo vylepšení skriptovacieho jazyka napr. nepriame volanie procedúr prístrojov, vylepšenia komunikácie v modulárnych aplikáciách a iné.

 

Demo verzia je voľne stiahnuteľná.